آمار کلی

کد ملی: 216272XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرع گستر مازندران بازرس اصلی فعال 1398/09/14 تا کنون
سازند الکتریک برادران مهدی زاده بازرس علی البدل فعال 1395/01/16 تا کنون
آروند تهویه پارسه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/04 تا کنون