آمار کلی

کد ملی: 256009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهبرد دانش پویش بینش رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/28 تا کنون