آمار کلی

کد ملی: 003731XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برتر بتن سازان قاسمیه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/30 تا کنون