آمار کلی

کد ملی: 109105XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شقایق فتح عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/16 تا 1396/04/19