آمار کلی

کد ملی: 588991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت شکوفه زیتون سبز طارم بازرس اصلی فعال 1392/03/12 تا کنون