آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی بلوک و تیرچه بلوک و مزاییک امیر سام احمدآباد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1388/09/17 تا کنون