آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 1928 تامین نیاز صفوف خدمات خودروهای سبک و سنگین ایلام مدیرعامل فعال 1383/08/02 تا کنون