آمار کلی

کد ملی: 342186XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل آبزیان گل یخ جنوب بازرس اصلی فعال 1394/08/27 تا کنون