آمار کلی

کد ملی: 126042XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
وحید دشت دهدشت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/06 تا کنون
مصرف کارگران مخمل وابریشم کاشان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/31 تا 1396/05/23