آمار کلی

کد ملی: 644900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان دولت امید شهرستان فیروزه عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/26 تا کنون