آمار کلی

کد ملی: 417016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی یاوران عشایر جنوب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/26 تا کنون