آمار کلی

کد ملی: 325729XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی تولیدی آسایش کرمانشاه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/03 تا کنون