آمار کلی

کد ملی: 362211XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوران تاش فرامرز بازرس اصلی فعال 1396/02/20 تا کنون