آمار کلی

کد ملی: 491003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه اطلس آرکا بازرس اصلی فعال 1393/07/15 تا کنون