آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تابان نیرو گستر پارسیان جنوب فارس رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/02/09 تا 1391/04/05