آمار کلی

کد ملی: 199015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیام دوستی آفتاب عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/31 تا کنون