آمار کلی

کد ملی: 578983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی غیر انتفاعی دبستان و امادگی درخشان ساری هفتاد و سه ششصدو پانزده مدیرعامل فعال 1395/03/27 تا کنون
بهکار راه وابنیه بازرس علی البدل خارج شده 1394/07/18 تا 1396/10/14