آمار کلی

کد ملی: 170903XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تخصصی و فراگیر کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری پویندگان زمین سبز اسکو عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/22 تا کنون