آمار کلی

کد ملی: 197038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق پردازش اروندان بازرس علی البدل فعال 1395/07/08 تا کنون