آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل داخلی کالا برهان ترابر بندر چابهار بازرس علی البدل خارج شده 1393/03/01 تا 1394/04/09