آمار کلی

کد ملی: 137190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رنگین نمای کوثر عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/01/15 تا 1394/01/16