آمار کلی

کد ملی: 273967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت تونل سبز گیلان عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/14 تا کنون