آمار کلی

کد ملی: 218127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی جوانان سبز کلت بازرس اصلی فعال 1394/09/23 تا کنون