آمار کلی

کد ملی: 443315XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تصویر افزار کیمیا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/25 تا کنون
کیمیا آجر یزد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/28 تا کنون
زرچین گوشت آسیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/07/09 تا 1394/07/02