آمار کلی

کد ملی: 325701XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داروسازی جابرابن حیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/11 تا 1396/07/22
مشاوره و خدمات حقوقی بین المللی صلح و توسعه ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/30 تا کنون