آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی صنایع زلال سازان صنعت بازرس علی البدل خارج شده 1388/03/20 تا 1393/11/16