آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان جمعیت هلال احمر استان قم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/01/23 تا 1391/04/17