آمار کلی

کد ملی: 138017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن افروز تبریز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/01/27 تا 1396/10/25