آمار کلی

کد ملی: 267900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/12 تا کنون