آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی برق رسانی توان گستر دشت سلسله مدیرعامل خارج شده 1389/12/21 تا 1395/02/19