آمار کلی

کد ملی: 345943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لنج داران استان هرمزگان عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/20 تا کنون