آمار کلی

کد ملی: 311139XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فردای روشن ثمین بم عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/11 تا کنون