آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حق گستر توس فرزانگان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/13 تا کنون