آمار کلی

کد ملی: 334162XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برین پایدار طراحان غرب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/18 تا کنون
پایدار شعله سازان غرب مدیرعامل فعال 1393/08/17 تا کنون