آمار کلی

کد ملی: 008264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رسالت جاده ابریشم نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/08/15 تا 1397/08/01