آمار کلی

کد ملی: 515015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پانیز سازان سبز مهرگان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/29 تا کنون