آمار کلی

کد ملی: 307137XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف نانوایان شهرستان سیرجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/27 تا کنون