آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم اجتماعی استان سمنان بازرس اصلی فعال 1397/05/16 تا کنون