آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسی تلفنی جوان رامسر ثبت 379 تغییرات حاصله به شرح زیر است : منشی هییت مدیره فعال 1387/01/21 تا کنون