آمار کلی

کد ملی: 159018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دقت کاران سرزمین کهن بازرس علی البدل فعال 1396/02/03 تا کنون