آمار کلی

کد ملی: 565962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلوع روشن سجزی عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1396/11/20 تا کنون