آمار کلی

کد ملی: 361059XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تفتان بتن چهارهزاروهفتصدویازده برترنیمروز در 21/8/1393 به شماره ثبت 6268 بازرس اصلی فعال 1393/08/21 تا کنون