آمار کلی

کد ملی: 007950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل سیمان فله ایرانیان مدیرعامل فعال 1398/08/13 تا کنون
حمل و نقل سیمان بار مدیرعامل خارج شده 1395/02/07 تا 1396/06/22