آمار کلی

کد ملی: 241072XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گسترش خودرو فجر آفرین بازرس اصلی فعال 1394/07/09 تا کنون