آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی و تولیدی به سرما بازرس علی البدل خارج شده 1389/03/26 تا 1394/07/29