آمار کلی

کد ملی: 109088XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سراگستر کویر بازرس اصلی فعال 1389/05/23 تا کنون