آمار کلی

کد ملی: 184160XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره دو ایذه عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/20 تا کنون