آمار کلی

کد ملی: 006316XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نارون نوآور پارس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/12/16 تا کنون