آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور ابتکار نیروی ایرانیان بازرس اصلی خارج شده 1391/10/24 تا 1393/06/08