آمار کلی

کد ملی: 007188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی انرژی سازه سپند رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/14 تا کنون